Hot-Pol sp. z o.o.

Uprzejmie informujemy, że Zarządy spółek PBM Południe S.A., PBM Południe Development Sp. z o.o., PBM Południe Tour sp. z o.o. z i Hot-Pol sp. z o.o. podjęły decyzję o połączeniu spółek poprzez przejęcie przez PBM Południe S.A. Szczegółowy Plan Połączenia Spółek zamieściliśmy poniżej:
PLAN POŁĄCZENIA spółek kapitałowych PBM Południe S.A., PBM Południe Development Sp. z o.o., PBM Południe Tour sp. z o.o., Hot-Pol sp. z o.o. uzgodniony w dniu 03.10.2017 r. zgodnie z art. 492 § 1 ust. 1 w związku z art. 515 § 1 i art. 516 § 6 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych


Hot - Pol spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Baśniowa 3 lok. 209, 02-349 Warszawa), wpisaną do rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000096303, REGON: 017479392, NIP: 534-21-86-909, o kapitale zakładowym w wysokości 1.127.000,00 złotych